پایان نامه نانو کاتالیست ها


قــدمت استفاده از کاتالیست به گذشته دور باز می گردد . به عنوان مثال می توان از مصرف آن در تولید سرکه با واکنش تخمیر و استفــاده از آن در تهیه صابون از چـربی و روغـن نام برد .

 


 

ولی آنچه از نظر علمی در این زمینه در دست است مــربوط به قرن هیجدهم میلادی می شود . گــزارشاتی از نیمــه دوم قرن هیجدهم وجـــود دارند که درباره آنچــه ما امروزه فعل و انفعالات کاتالیستی می نامیم صحبت نموده است .


در سـال 1814 ، کرشهف عمل هیدرولیز نشاسته در مجاورت اسید و تبدیل آنرا به گلوکز مـورد مطالعه قرار داد . گو اینکه این فعل و انفعالات توسط محققیــن دیگری انجــام شده بود ولی این دانشمند اولیــن کسی بود که می دانست در این فعل و انفعالات چه اتفاقی رخ می دهد و نقش اسید در تولید گلوکز چیست . بدین وسیله مفهوم کاتالیست پا به عرصه وجود گذاشت.


دومیـن فعل و انفعال کاتالیستی گزارش شده در سال 1817 توسط هامفری داوی صورت تحقق به خود گرفت . این محقق کشف کــرد که با وارد کـردن یک قطعه سیم پلاتیـن در مخلوطـی از هـوا و گـاز ذغـال ، پلاتین گرم می شود .


.


.


.


بعد از گزارش کشف مولکول C60 دانشمندان زیادی شروع به انجام آزمایش­های جدید جهت ساخت مولکول های جدید از کربن کردند. سرانجام در سال 1991 ایجیما موفق به کشف نانولوله­های چند دیواره­ی کربنی شد . دوسال بعد از گذارش کشف نانولوله­های کربنی چند دیواره، ایجیما و همکارانش موفق به ساخت نانولوله­های کربنی تک دیواره شدند . یک لایه گرافیت را در نظر بگیرید. اتم‌هایی را که در یک ردیف قرار گرفته‌اند با (nm  ) ـ که نشان‌دهندة مختصات یک نقطه در صفحه است ـ مکان‌یابی می‌کنیم. به طوری که مختصات n، مربوط به ستون اتم‌ها و مختصات m مربوط به ردیف اتم‌ها باشد.برچسب ها : نانو کاتالیست نانو لوله های کربنی نانو کامپوزیت نانو سیم ها نانو خوشه ها مهندسی شیمی بیوشیمی پایان نامه